Hvad kan vi

Vores kerneområder er miljøundersøgelser i søer, vandløb og kystfarvande med fokus på dyr, planter og miljøtilstand, og vi arbejder særligt med naturovervågning, VVM og naturgenopretningsprojek-ter. De senere år har kortlægning af naturområder, paddeundersøgelser og terrestriske vegetationsanalyser i § 3-regi også været en del af vores arbejdsområde.

Hvem arbejder vi for

Vores kunder er fortrinsvis staten, kommuner og offentlige institutioner som f.eks. Forsyningsselskaber, Banedanmark og Vejdirektoratet. Men vi udfører også opgaver for private og står gerne for naturformidling for skoleklasser samt ved offentlige arrangementer som Naturdage.

HVad vil vi

Vores medarbejdere har en omfattende viden om naturen og lægger stor vægt på at yde en professionel rådgivning. Vi arbejder engageret og effektivt på at løse aktuelle miljømæssige udfordringer, og tilbyder en lang række forskellige opgavetyper fra kortlægning og overvågning af naturressourcer til udarbejdelse og gennemførelse af miljøprojekter.

Vi følger de nyeste standarder og lægger særlig vægt på kvalitetssikring uanset opgavetype. Vores opgaveløsning baseres på en åben sparring med kunden, og vi prioriterer at de aftalte ydelser leveres til tiden og til den aftalte kvalitet.

Vores mål er at gøre en forskel for naturen og for samspillet mellem mennesker og natur på en bæredygtig måde.

Hvad har vi opnået

  • Vi har stået for mere end 30 sørestaureringer, og er blandt de mest erfarne indenfor området.  
  • Vi har ført tilsyn og undersøgt plante- og dyrelivet i mere end 500 søer og skrevet ligeså mange rapporter og notater om naturværdierne og miljøtilstanden.
  • Vi har gennemtravet mere end 1500 km vandløb og registreret alt fra spærringer og udledninger til det mindste dyreliv.
  • Vi har oparbejdet mindst 6000 DVFI prøver, heraf udtaget godt 3500 prøver selv, fra overalt i landet, og ofte vurderet vandløbenes tilstand, herunder bl.a. den rutinemæssige kontrol af dambrug.
  • Vi har udført forundersøgeler og siden effektundersøgelser af en række vandløbsrestaureringer. 
  • Vi har undersøgt fiskebestandene i en række havne, fjorde og kystnære områder, og bl.a. medvirket til VVM-undersøgelserne i Femernbælt ifm. miljøgodkendelsen af tunnelbyggeriet.
  • Vi har udført en række VVM-screeninger og miljøgodkendelser i forbindelse med sørestaureringer og vandløbsomlægninger.
  • Vi har kortlagt habitatnaturtyper af lysåbne naturarealer, langs vandløbsbræmmer og af småsøer overalt i landet.