Etablering af omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å

Fiskeøkologisk Laboratorium er bygherrerådgiver for I/S Norfors i forbindelse med etablering af et fiskepassabelt omløbsstryg ved Mølledam i Usserød Å. Arbejdet har bl.a. bestået i udarbejdelse af VVM-screening, projektbeskrivelse og detailprojektering, indhentning af de nødvendige tilladelser fra kommunen, kontrahering samt projektstyring i forbindelse med anlægsarbejdet.

Omløbet bliver 209 meter langt og får et gennemsnitligt fald på ca. 4 promille. Da omløbet benytter det nuværende afløb fra Mølledam med underløbet af Håndværkersvinget, vil en lille del af Mølledam blive afsnøret med et dige, og det nederste del af omløbet vil således løbe i den tidligere søbund. Å-lejet vil blive sænket ved omløbets start, hvilket vil fjerne stuvningseffekten og dermed skabe væsentligt forbedrede fysiske forhold også opstrøms omløbet. For at Mølledam kan beholde sit vandspejl i den nuværende kote, trækkes vandet til søen via et rør fra en position ca. 200 meter opstrøms Mølledam, hvilket sikre en stabil vandtilførsel til søen.   

Usserød Å har en god opgang af havørreder, men på grund at de tre opdæmmede mølledamme: Stampedam, Fabriksdam og Mølledam, standses ørrederne, som det er nu, ved Mølledam, som er den nederste af dammene. Ved etablering af et fiskepassabelt omløb skabes der således en god mulighed for at forbedre havørrederne gydemuligheder i åen. Der vil blive udlagt sten og gydegrus både i omløbet og opstrøms omløbet, og det forventes, at ørreden flittigt vil benytte strækningen til gydeområde.

Anlægsarbejdet starter i juni 2018 og forventes færdigt i september 2018.