Screening af 33 regnvandsbassiner for Hjørring Vandselskab

Screening af biologiske forhold i 33 regnvandsbassiner for Hjørring Vandselskab

Formålet med screeningen var at undersøge søernes biologiske forhold med vægt på habitatarter og særlig flora, samt at få en status over søernes tilstand og plejemuligheder. Der blev således udarbejdet plejeplaner til at fremme bassinernes naturværdi samt til fortsat at kunne opfylde Hjørring Vandselskabs vandaflastningsmæssige forpligtigelser i forhold til Hjørring Kommune.

De mange små søer og enge viste sig at indeholde en rig flora og flot fauna. Fra overdrevsagtige orkidee-rige skrænter til bassiner med en naturlig bestand af ørreder. Screeningen omfattede undersøgelser af sedimentforurening, terrestrisk og akvatisk vegetation, makroinvertebrater, padder, fugle og fisk, og søgte derned at skabe et helhedsbillede af regnvandsbassinerne. Dette gav et godt fundament for anvisning til plejeplaner, særligt med § 3 fredninger for øje, men også for at forbedre mulighederne for at disse bynære naturområder kunne åbnes mere op for de lokale beboere. Det var således et samspil mellem natur, vandafledning og oplevelser Hjørring Vandselskab ønskede mål for og anvisninger til.