Kortlægning af vandløbenes fysiske tilstand og forbedringspotentiale i StreamGIS

Kortlægning af vandløbenes fysiske tilstand og forbedringspotentiale i Skive Kommune - StreamGIS

Målet om god økologisk tilstand i danske vandløb har skærpet kravene til det vandløbsfysiske miljø. Mange vandløbsfysiske rammer er i dag således for ringe til de samfund af smådyr og fisk, som den gode økologiske tilstand måles på.

I 2015-16 kortlagde Fiskeøkologisk Laboratorium derfor den fysiske tilstand og forbedringspotentialet i 223 km offentlige vandløb i felten i Skive Kommune. Udover en bestemmelse af den fysiske tilstand i Dansk Fysisk Indeks (DFI) på en række repræsentative delstrækninger omfattede kortlægningen registrering af hårdt vedligeholdte strækninger, punktudledninger, faunaspærringer, invasive planter og manglende 2 m bræmme mv. Hvor tilstanden ikke var tilfredsstillende, blev forbedringspotentialet vurderet med anvisninger til miljøforbedrende indgreb for at nå målet. Som en del af opgaven blev udledningspunkter fra renseanlæg besigtiget, og tilstand og tegn på næringspåvirkning vurderet.

Opgaven blev udført i samarbejde med Naturfocus, og alle registreringer blev analyseret, systematiseret og indlagt i StreamGIS. Opgaven omfattede 98 vandløb med i alt 368 delstrækninger, 385 punktregistreringer og 327 beregninger af den fysiske tilstand i DFI. Samtlige strækninger blev grundigt fotodokumenteret, og mere end 2.500 geokodede fotos indgik som et lag i StreamGIS for visuel orientering af forholdene. Produktet blev afleveret ved et afhændelsesmøde med introduktion til StreamGIS og platformens mange muligheder.

 StreamGIS – Det digitale vandløbssystem

StreamGIS er udviklet i samarbejde med Naturfocus og er en platform, der giver et visuelt og lettilgængeligt overblik over vandløbenes karakteristika, tilstand og forbedringspotentiale. Derudover angives forslag til restaureringsindgreb og ændringer i vedligeholdelsen for at opnå god økologisk tilstand. Platformen giver samtidig overblik over, på hvilke strækninger i vandløbene midlerne bruges bedst, eller med andre ord hvor der fås ”mest vandløb” for pengene, når indsatsen skal prioriteres i arbejdet med at opfylde målsætningen.

Feltarbejdet foregår fra oktober til maj, hvor vegetationen gør kortlægningen mulig. Relaterede opgaver til StreamGIS kan være faunaundersøgelser af smådyr (DVFI), f.eks. op- og nedstrøms udledningspunkter fra renseanlæg, fiskeundersøgelser og budgettering af anviste restaureringsindgreb.

Siden 2007 har Fiskeøkologisk Laboratorium / Naturfocus udført opgaver med StreamGIS for Hjørring, Kalundborg, Lejre, Slagelse, Høje Taastrup og Albertslund Kommuner samt i udvalgte vandløb for Aabenraa, Herlev, Helsingør og Hørsholm Kommuner på samlet 1.450 km vandløb. Opgaverne afsluttes ofte med en samlet rapport over forholdene, samt et tematisk oversigtskort fra det færdiggjorte StreamGIS som en del af produktet.

Opgaven for Hjørring Kommune blev præsenteret med en poster ved Dansk Ferskvandsymposium, bl. a. med eksempler på tematiske oversigtskort StreamGIS - Hjørring Kommune.

Læs mere på www.StreamGIS.dk