Temadag om smådyr i vandløb for å-mænd

Temadag om smådyr i vandløb med å-mænd "on location"

Å-mænd kan gennem deres arbejde betragtes som vandløbenes hyrder for ordentlige levevilkår for smådyr, fisk og planter, - et arbejde, der balancerer miljø og afledning af vand.

For at øge kendskabet til smådyrenes krav til miljøet for herved at kvalificere å-mandsarbejdet udførte Fiskeøkologisk Laboratorium en temadag om smådyr ved vandløbene for Lejre Kommunes å-mænd. Undervisningen foregik en skøn forårsdag i maj på udvalgte lokaliteter, hvor å-mændene ud over en god portion vandløbsøkologi fik en generel introduktion til den danske vandløbsfauna af smådyr, dyrenes forskelligartede krav til miljøet, det nationale overvågningsprogram, sparkeprøvemetoden og brugen af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) ift. bedømmelse af vandløbskvalitet og vandløbenes målsætning til god økologisk tilstand.

Å-mændenes var på hjemmebane, og alle indgik i indsamlingen af smådyr med svar på hvor, hvordan og hvorfor dyrene findes og lever, som de gør, med følgende øvelse i opdeling af dyrene efter følsomhed og kvalitativ bedømmelse af vandløbskvaliteten ved en faunaklasse (DVFI). Til dagen var udvalgt lokaliteter fra rene skovvandløb til regulerede, udgrøftede vandløb for at vise betydningen af de fysiske forhold for samfundet af smådyr og tilstanden.

Tidligere har samme temadag omfattet fiskeundersøgelser med elektrofiskeri i vandløb. hvor deltagerne bl.a. får indblik i nyttevirkningen af skånsom vedligeholdelse for tætheden af ørreder og andre steder en alsidig fiskefauna.