Rådgivning - foranstaltning, reetablering og effektundersøgelser i Ledreborg Å

Rådgivning af foranstaltningsarbejde og effektundersøgelser af fisk og smådyr i Ledreborg Å.  

I perioden 2012-2016 har Fiskeøkologisk Laboratorium udført rådgivning for Banedanmark med foranstaltning mod sedimentudvaskning fra arealer langs ny linjeføring til biologisk følsomme partier af Ledreborg Å. Ud over foranstaltningsarbejdet omfattede opgaven anlæggelse af sandfang, effektundersøgelser på fisk og smådyr (DVFI), reetablering af ørredens gydeområder og optælling af gydebanker. Undersøgelser i vandløbet frem til 2012 dannede reference.

Byggeriet af den nye linjeføring af jernbanen fra Roskilde til Hvalsø medførte på en syv km strækning massiv udvaskning af sand, ler og mudder via grøfter og stenkister til Ledreborg Å og Kisserupløbet. Udvaskningen startede med efterårsregnen og mangel på ordentlig afskærmning "flødefarvede" i perioder vandløbene. Ledreborg Å har på det berørte stykke fra Dellinge Mølle til Hule Mølle høj økologisk tilstand (DVFI 6 og 7) og en historisk ynglende ørredbestand, hvorfor Lejre Kommune som vandmyndighed krævede en skærpet indsats og reetablering af den biologiske tilstand i vandløbene.

Det følgende halvår etableredes afværgeforanstaltninger for at begrænse skaderne, og i vandløbene anlagdes sandfang og erosionsikring på udsatte steder. Efter byggepladsens afvikling forår 2013 stabiliseredes forholdene, og efterfølgende sprøjtesåning af arealerne nedbragte udvaskningen til et minimum, hvilket blev fulgt med månedlige tilsyn.

I september 2013 blev ørredens gydeområder reetableret med udlægning af 18 m³ gydegrus på samlet 110 m vandløbsbund fordelt over flere partier, og blot en måned senere var de første områder taget i brug og med gydebanker.

Effektundersøgelser viste, at ørredens yngelsucces det første år var stærkt begrænset, men efter tre år var ørredbestanden på niveau med referencetilstanden, herunder med en større tæthed af yngel fra en øget gydning på stykket. Smådyrsfaunaen var efter tre år med samme rige indhold af følsomme døgnfluer, slørvinger, vandbiller og vårfluer som før udledningen, og vandløbskvaliteten en faunaklasse 6 og 7 (DVFI) efter et fald først i måleperioden.

Under arbejdet blev udfærdiget en restaureringsplan i 2013, en statusrapport i 2014 og en afsluttende rapport over indsatser og resultater i 2016. Derudover udarbejdedes adskillige tilsynsnotater og arbejdsplaner frem til afhændelsen af opgaven til Lejre Kommune. I 2014 blev arbejdet sammenfattet som case-story i et biologisk fagprojekt af senere biolog Mie Lundsfryd Rasmussen fra Københavns Universitet. Denne kan ses på link: http://youtu.be/wEbcDEtCA8Y