Sedimentprøvetagning

På bunden af de fleste større og mindre søer ligger et lag af aflejret sediment. For at få kendskab til sedimentets indhold af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer har FØL udtaget prøver i mange af Københavns Kommunes søer. I 2016 har vi udtaget prøver i Degnemosen, Louisehullet og Kagsmosen.

Flere søer har overrasket positivt ved at have mindre mængder næringsstoffer aflejret i bunden end det var frygtet. Til gengæld har indholdet af miljøfremmede stoffer i flere tilfælde vist sig at være højt. Med kendskabet til hvad der ligger på bunden af søerne, har kommunen nu et redskab til at prioritere fremtidig brug af de rekreative åndehuller rundt om i byen.