DVFI i mindre vandløb i Lejre Kommune

For at beskytte biologisk følsomme mindre offentlige og private vandløb udførte FØL DVFI-undersøgelser af smådyr i udvalgte spidser af vandløb for Lejre Kommune i 2016.

Formålet var at få en status over faunainteresser og den økologiske tilstand udtrykt ved en faunaklasse i DVFI til brug for Lejre Kommunes arbejde med skærpet overvågning og beskyttelse af disse dele af vandløbene, der har risiko for at udgå i Vandområdeplanerne.

Undersøgelsen viste, at på 13 ud af 18 faunastationer var bedømmelsen en faunaklasse DVFI 5 eller bedre, og målsætningen til god økologiske tilstand således opfyldt. Blandt faunaen optrådte en lang række rentvandskrævende døgnfluer, slørvinger, vandbiller og vårfluer, heriblandt den rødlistet døgnflue Siphlonurus aestivalis, gullistet vandbille Hydraena nigrita og rødlistet vårflue Ironoquia dubia. Desuden blev fladormen Crenobia alpina genfundet i en af kilderne, der er en fladorm med yderst begrænset udbredelse I DK.

Undersøgelsen skal fortsætte i 2017.