Faunaundersøgelser på dambrugsstationer

Siden 2007 har dambrugstilsyn været overdraget kommunerne, der ud over den almindelige administration og tilsyn omfatter faunaprøver af smådyr (DVFI) for undersøgelse af påvirkning af vandløbenes miljøtilstand.

Fiskeøkologisk Laboratorium udfører årligt faunaundersøgelser (DVFI) på dambrugsstationer for en lang række kommuner, hvor den biologiske tilstand og vandløbskvalitet bedømmes og vurderes i forhold til tegn på belastning med organisk stof fra dambruget, hvorunder fysiske forhold, baggrundsbelastning mv. indgår i behandlingen. Undersøgelserne udføres med eller uden feltarbejde, - sidstnævnte hvor kommunen selv udtager DVFI-prøverne, oparbejdning af faunaprøver i laboratoriet ofte til et bedre bestemmelsesniveau end basisniveauet for DVFI og et fagligt notat af forholdene.

Kommunens sagsbehandlere følger gerne med i felten, hvor de introduceres til smådyrsfaunaen og den standardiserede metode for udtagning af DVFI-prøver i vandløb, - samt giver en hjælpende hånd.

De senere år har vi desuden udført almindeligt tilsyn med produktionsforhold, drift og journalisering på dambrugene og udfærdigelse af tilsynsbrev for nogle af kommunerne.