Fiskeundersøgelse i Harrestrup Å

For at forbedre forholdene i og langs Harrestrups Å har Københavns Kommune planlagt en omfattende restaurering af åen fra Islevhus ved Vestvolden til udløbet i Kalveboderne. Restaureringen omfatter en reetablering af vandløbets fysiske form med slyngning og udlægning af grus og sten og forbedring af vandkvaliteten ved anlæggelse af forsinkelsesbassiner i oplandet og afskæring af punktkilder.

Formålet med fiskeundersøgelsen var at få en status over den nuværende fiskebestand, og dermed et grundlag for at kunne vurdere effekten af restaureringen.