SøRestaurering

 • Biomanipulation
 • Sedimentfjernelse
 • Aluminiumsbehandling
 • Etablering af nye søer/vandhuller
 • Reetablering af søer
 • Søpleje, herunder rørskovskæring
 • Fjernelse af andemad eller anden uønsket vegetation
P1030481.JPG

VandløbSRESTAURERING

 • Omlægning af vandløbsprofil
 • Vådområdeprojekter
 • Etablering af stryg
 • Fjernelse af spærringer
 • Etablering af gydebanker
 • Grødeskæring
 • Anden vandløbsvedligeholdelse
IMG_0244.JPG

Naturarealer

 • Plejeplan for naturarealer
 • Handleplaner for håndtering af invasive arter