P5070015.JPG

Søer og Vandhuller

 • Søtilsyn
 • Fiskeundersøgelser
 • Vegetationsundersøgelser
 • Bunddyrs- og bredzonefaunaundersøgelser
 • Bredzoneflora
 • Padde- og krybdyrundersøgelser
 • Sedimentundersøgelser
 • Belastningsopgørelse, vand- og stofbalance
 • Undersøgelser af krebsebestande
P1030481.JPG

Vandløb

 • Dansk Vandløbsfauna Indeks - DVFI
 • Dansk Fysisk Indeks - DFI
 • Vandføringsmålinger
 • GIS-baseret kortlægning af fysiske forhold, punktkilder, spærringer mm.
 • Fiskeundersøgelser - Fiskeindeks DFFV
 • Kortlægning af gydebanker
 • Vegetationsundersøgelser
 • Dambrugstilsyn
 • Sedimentundersøgelser

Naturarealer

 • Kortlægning af naturtyper
 • NATURA 2000 og beskyttede arter
 • §3-registreringer
 • Registrering af flora, herunder forekomst af invasive arter
 • GIS-baseret registrering af bjørneklo
 
P8280201.JPG

Kystnære områder

 • Kortlægning af ålegræs
 • Fiskeundersøgelser
 • Undersøgelser af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i fisk
 • Indsamling af ålekvabber til biologisk effektmonitering
 • Sedimentundersøgelser

NOVAna-undersøgelser

 •      ·  Fiskeundersøgelser i søer
 •      ·  Vegetationsundersøgelser i søer
 •      ·  Naturtypebestemmelse for småsøer og vandhuller
 •      ·  Udtagning af faunaprøver i vandløb (DVFI)
 •      ·  Oparbejdning af faunaprøver - basis/udvidet niveau (DVFI)
 •      ·  Registrering af vandplanter i vandløb
 •      ·  Kontrolovervågning af lysåbne habitatnaturtyper
 •      ·  Kontrolovervågning af småbiotoper
 •      ·  Kontrolovervågning af habitatnaturtyper
 •      ·  Overvågning af vindelsnegl